Faculty and Staff

Department Head

Zhu, Yanhong

Yanhong Zhu
Associate Professor of Chinese
Ruscio Center for Global Learning, room 228
(540) 458-8277
zhuy@wlu.edu

Faculty

Fu, Hongchu

Hongchu Fu
Professor of Chinese Language and Literature
Ruscio Center for Global Learning, room 226
(540) 458-8829
fuh@wlu.edu

Ikeda, Janet

Janet Ikeda
Associate Professor of Japanese
Ruscio Center for Global Learning, room 218
(540) 458-8936
ikedaj@wlu.edu

Nakada, Michiko

Michiko Nakada
Japanese Instructor
Ruscio Center for Global Learning 224
(540)458-8901
mnakada@wlu.edu

Teaching Assistants

Yamaguchi, Kei

Kei Yamaguchi
Japanese Teaching Assistant
Ruscio Center for Global Learning 131
(540)-458-5823
kyamaguchi@wlu.edu

Staff

Bruce, Jacque L.

Jacque L. Bruce
Administrative Assistant
Center for Global Learning, room 230
(540) 458-8831
brucej@wlu.edu