Faculty and Staff

Department Head

Zhu, Yanhong

Yanhong Zhu
Associate Professor of Chinese
Ruscio Center for Global Learning, room 228
(540) 458-8277
zhuy@wlu.edu

Faculty

Fu, Hongchu

Hongchu Fu
Professor of Chinese Language and Literature
Ruscio Center for Global Learning, room 226
(540) 458-8829
fuh@wlu.edu

Huang, Xinyue (Cecilia)

Xinyue (Cecilia) Huang
Chinese Instructor
Ruscio Center for Global Learning 232
(540)-458-8394
xhuang@wlu.edu

Ikeda, Janet

Janet Ikeda
Associate Professor of Japanese
Ruscio Center for Global Learning, room 218
(540) 458-8936
ikedaj@wlu.edu

Naito, Yumiko

Yumiko Naito
Japanese Instructor
Center for Global Learning 224
540.458.8901
naitoy@wlu.edu

Teaching Assistants

Chen, Yingqi (Kiki)

Yingqi (Kiki) Chen
Chinese Native Teaching Assistant
Ruscio Center for Global Learning 120
(540) 458-4574
ychen@wlu.edu

EALL, Asian Teaching Assistant

Miyamoto, Ayako

Ayako Miyamoto
Native Japanese Teaching Assistant
Ruscio Center for Global Learning 131
(540) 458-5832
amiyamoto@wlu.edu

Staff

Bruce, Jacque L.

Jacque L. Bruce
Administrative Assistant
Center for Global Learning, room 230
(540) 458-8831
brucej@wlu.edu