Faculty and Staff

Department Head

Zhu, Yanhong

Yanhong Zhu
Associate Professor of Chinese
On Sabbatical fall 2022
Ruscio Center for Global Learning, room 228
(540) 458-8277
zhuy@wlu.edu

Faculty

Fu, Hongchu

Hongchu Fu
Professor of Chinese Language and Literature
Ruscio Center for Global Learning, room 226
(540) 458-8829
fuh@wlu.edu

Ikeda, Janet

Janet Ikeda
Associate Professor of Japanese
Acting Department Head
Ruscio Center for Global Learning, room 218
(540) 458-8936
ikedaj@wlu.edu

Nozaki, Saori

Saori Nozaki
Instructor of Japanese
Ruscia Center for Global Learning, room 224
(540) 458-8901
snozaki@wlu.edu

Wen, Zuoting

Zuoting Wen
Visiting Assistant Professor of Chinese
Ruscio Center for Global Learning 332
540-458-8394
zwen@wlu.edu

Teaching Assistants

Wu, Qiong

Qiong Wu
Chinese World Language Teaching Assistant
Ruscia Center for Global Learning, room 120
540-458-4574
qwu@wlu.edu

Yamaguchi, Kei

Kei Yamaguchi
Japanese World Language Teaching Assistant
Ruscio Center for Global Learning 131
(540)-458-5832
kyamaguchi@wlu.edu

Staff

Bruce, Jacque L.

Jacque L. Bruce
Administrative Assistant
Center for Global Learning, room 230
(540) 458-8831
brucej@wlu.edu